Język:

Ochrona Danych Osobowych - RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH - RODO
________________________________________
Administratorem Pana (Pani) danych osobowych jest MS.TRANSLATIONS Mariusz Sadowski Tłumacz przysięgły i lektor języka angielskiego ul. ks. Franciszka Blachnickiego 7/27, 07-410 Ostrołęka NIP 758-115-38-02.
Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami).
Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Pana (Pani) identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Dane te zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.
Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pana (Pani), jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania zlecenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez pięć lat od dnia odbioru tłumaczenia.
W przypadku, gdy życzy sobie Pan (Pani) otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Pana (Panią) przedmiotowy obowiązek. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat). Administrator posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych ze stosownym biurem podatkowym.
Przysługuje Panu (Pani) prawo żądania od Administratora:
• dostępu do dotyczących Pana (Panią) danych;
• dostarczenia Panu (Pani) kopii danych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania tych danych, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.
Przysługuje Panu (Pani) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana (Pani) danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania zlecenia.


Ma Pan (Pani) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
________________________________________
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax. 22 531 03 01
Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
________________________________________